• روش تحقیق پرستاری اجرا، نقد و کاربرد نانسی گرو

  پرستاری و پیراپزشکی
  1200000 960000
 • اصول و فنون پرستاری پوتروپری(2013)

  پرستاری و پیراپزشکی
  650000 520000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت تاتانوبک

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 560000
 • اصول تحقیق کیفی(شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری) کوربین

  پرستاری و پیراپزشکی
  350000 280000

طبقه‌بندی