• روش تحقیق پرستاری اجرا، نقد و کاربرد نانسی گرو

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 490000
 • اصول و فنون پرستاری پوتروپری(2013)

  پرستاری و پیراپزشکی
  650000 455000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت تاتانوبک

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 280000
 • اصول تحقیق کیفی(شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری) کوربین

  پرستاری و پیراپزشکی
  245000 172000

طبقه‌بندی