• میکروب شناسی پزشکی جاوتز ( ویروس شناسی ، قارچ شناسی ، انگل شناسی ) 2019 جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • میکروب شناسی جاوتز (باکتری شناسی ) 2019 جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • IQBمجموعه سوالات ویروس‌ شناسی (همراه با پاسخنامه تشریحی) - چاپ پنجم

  علوم پایه پزشکی
  699000 629000
 • اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی

  علوم پایه پزشکی
  590000 531000
 • UNIQUE خلاصه قارچ شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  200000 170000
 • UNIQUE خلاصه ویروس شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  220000 187000
 • UNIQUE خلاصه باکتری شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  350000 298000
 • Key Book بانک جامع سوالات انگل شناسی

  علوم پایه پزشکی
  350000 298000
 • Key Book بانک جامع سوالات ویروس شناسی پزشکی

  علوم پایه پزشکی
  180000 153000
 • باکتری شناسی پزشکی (بانک سوالات)

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • QR مرجع سریع میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

  علوم پایه پزشکی
  250000 212000
 • ویروسی شناسی پزشکی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • انگل شناسی و قارچ شناسی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  450000 382000
 • باکتری شناسی پزشکی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • باکتری شناسی واکر

  علوم پایه پزشکی
  450000 382000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز تک جلدی

  علوم پایه پزشکی
  600000 510000

طبقه‌بندی