• اطلس رنگی میکروب شناسی تشخیصی

  علوم پایه پزشکی
  290000 261000
 • UNIQUE خلاصه قارچ شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  200000 140000
 • UNIQUE خلاصه ویروس شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  220000 154000
 • UNIQUE خلاصه باکتری شناسی پزشکی يونيک

  علوم پایه پزشکی
  350000 245000
 • Key Book بانک جامع سوالات انگل شناسی

  علوم پایه پزشکی
  350000 245000
 • Key Book بانک جامع سوالات ویروس شناسی پزشکی

  علوم پایه پزشکی
  180000 126000
 • باکتری شناسی پزشکی (بانک سوالات)

  علوم پایه پزشکی
  800000 560000
 • QR مرجع سریع میکروبیولوژی پزشکی جاوتز

  علوم پایه پزشکی
  250000 175000
 • ویروسی شناسی پزشکی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  300000 210000
 • انگل شناسی و قارچ شناسی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  350000 245000
 • باکتری شناسی پزشکی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  450000 315000
 • باکتری شناسی واکر

  علوم پایه پزشکی
  220000 154000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز تک جلدی

  علوم پایه پزشکی
  600000 420000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد دوم (ویروس)

  علوم پایه پزشکی
  550000 385000
 • میکروب شناسی پزشکی جاوتز جلد اول (باکتری)

  علوم پایه پزشکی
  550000 385000
 • انگل شناسی پزشکی مارکل 2006

  علوم پایه پزشکی
  250000 175000

طبقه‌بندی