• برک و نواک بیماری های زنان 2020 جلد دوم (ویراست شانزدهم )

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1498000 1273000
 • بارداری و زایمان ویلیامز 2018 جلد سوم

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020 ( جلد اول )

  پزشکی بالینی
  1498000 1348000
 • برک و نواک بیماری های زنان جلد اول

  پزشکی بالینی
  1800000 1620000
 • Berek & Novak's Gynecology Sixteenth, Edition

  پزشکی بالینی
  3200000 2880000
 • مجموعه سوالات بورد و ارتقا زنان ۹۷ به همراه پاسخ تشریحی

  پزشکی بالینی
  798000 718000
 • مجموعه سوالات تفکیک شده بورد و ارتقاء تلیندز 96 -91

  پزشکی بالینی
  798000 718000
 • کالن سونوگرافی در بارداری و ژنیکولوژی ۲۰۱۷ – ۳ جلدی

  پزشکی بالینی
  4770000 4293000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد دوم

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • چکیده بیماری های جنین و نوزاد فاناروف ۲۰۱۵ – جلد اول

  پزشکی بالینی
  1298000 1168000
 • مهارت های عملی مامایی در بلوک زایمان

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • ترجمه روزن ۲۰۱۸ ( بیماری های زنان)

  پزشکی بالینی
  398000 358000
 • خلاصه جلد اول ویلیامز - به همراه سوالات بورد و ارتقاء- 2018

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • CMMD تظاهرات بیماری های زنان

  پزشکی بالینی
  590000 531000
 • Williams Obstetrics, 25th Edition 2018

  پزشکی بالینی
  2900000 2465000

طبقه‌بندی