• مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء زنان و زایمان تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  400000 280000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء و بورد زنان و زایمان تیر 1396 جلد دوم

  آزمون
  500000 350000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد تخصصی بیماریهای کودکان شهریور 1396

  آزمون
  350000 245000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماریهای داخلی تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  600000 420000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماریهای عفونی تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  500000 350000
 • مجموعه سوالات آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های کودکان تیرماه 1396 جلد دوم

  آزمون
  650000 455000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون ارتقاء بیماریهای کودکان تیر 1396 جلد اول

  آزمون
  500000 350000

طبقه‌بندی