• IQB زبان با پاسخنامه تشریحی - چاپ ششم

  علوم پایه پزشکی
  699000 629000
 • انگلیسی برای دانشجویان پزشکی (جلد ا)

  علوم پایه پزشکی
  160000 144000
 • انگلیسی برای دانشجویان پزشکی (جلد2)

  علوم پایه پزشکی
  150000 135000
 • انگلیسی برای دانشجویان پزشکی (جلد3)

  علوم پایه پزشکی
  150000 135000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی کوهن 2017

  علوم پایه پزشکی
  250000 212000
 • MEDICAL TERMINOLOGY COHEN2017

  علوم پایه پزشکی
  800000 680000
 • فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2016

  علوم پایه پزشکی
  170000 144000
 • راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی 1(ابوالفضل ارجمند)

  علوم پایه پزشکی
  200000 170000

طبقه‌بندی