• اطلس جامع خون شناسی

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000
 • راهنمای جیبی تستهای تشخیصی آزمایشگاهی برونر

  پرستاری و پیراپزشکی
  189000 151000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  پرستاری و پیراپزشکی
  100000 80000
 • بانک خون وطب انتقال خون سالی رادمن

  پرستاری و پیراپزشکی
  650000 520000
 • اصول هماتولوژی پایه هافبراند 2016

  پرستاری و پیراپزشکی
  440000 352000
 • مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون

  پرستاری و پیراپزشکی
  450000 360000
 • مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 320000

طبقه‌بندی