• دستنامه تست های تشخیص آزمایشگاهی برای پرستاران

  پرستاری و پیراپزشکی
  600000 510000
 • اطلس جامع خون شناسی

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 340000
 • راهنمای جیبی تستهای تشخیصی آزمایشگاهی برونر

  پرستاری و پیراپزشکی
  189000 161000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  پرستاری و پیراپزشکی
  100000 85000
 • بانک خون وطب انتقال خون سالی رادمن

  پرستاری و پیراپزشکی
  1600000 1360000
 • اصول هماتولوژی پایه هافبراند 2016

  پرستاری و پیراپزشکی
  440000 374000
 • مفاهیم پایه و کاربردی بانک خون و طب انتقال خون

  پرستاری و پیراپزشکی
  450000 382000
 • مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 340000

طبقه‌بندی