• مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • تصویرسازی پیشرفته در رادیولوژی

  پزشکی بالینی
  220000 176000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 3 سر و گردن

  پزشکی بالینی
  400000 320000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 2 تنه و شکم

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • اطلس مریل 2012 روشهای تصویربرداری ج 1 اندامهای فوقانی و تحتانی

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ

  پزشکی بالینی
  450000 360000

طبقه‌بندی