• رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

  پزشکی بالینی
  200000 140000
 • علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

  پزشکی بالینی
  500000 350000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  پزشکی بالینی
  250000 175000
 • تصویرسازی پیشرفته در رادیولوژی

  پزشکی بالینی
  120000 84000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 3 سر و گردن

  پزشکی بالینی
  250000 175000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 2 تنه و شکم

  پزشکی بالینی
  300000 210000
 • اطلس مریل 2012 روشهای تصویربرداری ج 1 اندامهای فوقانی و تحتانی

  پزشکی بالینی
  300000 210000
 • اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ

  پزشکی بالینی
  450000 315000

طبقه‌بندی