• فارماکولوژی برای پرستار

  پزشکی بالینی
  390000 273000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  600000 420000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد اول

  پزشکی بالینی
  600000 420000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران 1397

  پزشکی بالینی
  500000 350000
 • Pharmacotherapy Handbook 2017

  پزشکی بالینی
  950000 665000
 • نکات کاربردی داروهای ژنریک ایران برای پرستاران و ماماها

  پزشکی بالینی
  150000 105000
 • فارماکولوژی پزشکی معمار

  پزشکی بالینی
  220000 154000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  پزشکی بالینی
  300000 210000
 • راهنمای تجویز دارو (برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  300000 210000
 • Goldenbook فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015

  پزشکی بالینی
  220000 154000
 • مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2015

  پزشکی بالینی
  500000 350000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 2

  پزشکی بالینی
  450000 315000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 1

  پزشکی بالینی
  450000 315000

طبقه‌بندی