• مرور و آزمون فارماکولوژی کاتزونگ-ترور 2019

  پزشکی بالینی
  1100000 880000
 • فارماکولوژی برای پرستار

  پزشکی بالینی
  390000 312000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد دوم

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ 2018 جلد اول

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران 1397

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • Pharmacotherapy Handbook 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • نکات کاربردی داروهای ژنریک ایران برای پرستاران و ماماها

  پزشکی بالینی
  150000 120000
 • فارماکولوژي پزشکي پرستاري - مامايي - هوشبري (معمار)

  پزشکی بالینی
  350000 280000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری

  پزشکی بالینی
  300000 240000
 • راهنمای تجویز دارو (برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  300000 240000
 • Goldenbook فارماکولوژی کاتزونگ و ترور 2015

  پزشکی بالینی
  220000 176000
 • مرور و آزمون های فارماکولوژی کاتزونگ - ترور 2015

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 2

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • فارماکولوژی پایه و بالینی کاتزونگ جلد 1

  پزشکی بالینی
  450000 360000

طبقه‌بندی