• مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده بورد و ارتقا ده قطب کودکان 1398 (بر اساس نلسون 2020)

  آزمون
  2900000 2465000
 • مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور 1397

  آزمون
  600000 480000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد زنان و زايمان تير وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد عفونی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد داخلی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد جراحی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصی ارتقاء و بورد آسیب شناسی تیر وشهريور 1400

  آزمون
  1800000 1440000
 • KEY BOOK PLUS آزمون دانشنامه تخصصي ارتقا و بورد کودکان تير وشهريور 1400

  آزمون
  1500000 1200000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) جراحی شهریور 1399

  آزمون
  1000000 800000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) پاتولوژی شهریور 1399

  آزمون
  1200000 960000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) داخلی شهریور 1399

  آزمون
  1200000 960000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) کودکان شهریور 1399

  آزمون
  1200000 960000
 • key book plus آزمون دانشنامه تخصصی (بورد) بیهوشی شهریور 1399

  آزمون
  1200000 960000
 • مجموعه سوالات و پاسخ های تشریحی آزمون بورد و ارتقاء و گواهینامه تخصصی بیماری های عفونی تیر ماه 1396 قطب های 1_3_4 جلد دوم

  آزمون
  1500000 1200000
 • مجموعه سئوالات با پاسخ تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور 98

  آزمون
  1100000 880000
 • First Resident سوالات بورد و ارتقاء جراحی عمومی تيرماه 1396

  آزمون
  1800000 1440000

طبقه‌بندی