• مجموعه سوالات با پاسخ تشریحی آزمون دانشنامه تخصصی بورد بیماری های کودکان شهریور ماه 1398

  پزشکی بالینی
  500000 425000
 • مجموعه سوالات با پاسخ های تشریحی آزمون ارتقا و گواهینامه تخصصی رشته بیماری های کودکان تیر ماه 1398ار ی های کودکان

  پزشکی بالینی
  1300000 1105000
 • نلسون بیماری های نوزادان 2020

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • نلسون بیماری های ایمونولوژی و آلرژی 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون بیماری های عفونی ( باکتریال ) 2020

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • نلسون بیماری های قلب و عروق 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون دارو درمانی 2020

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • نلسون بیماری های ریه 2020 ( بهمراه سوالات ارتقاء و بورد کودکان ریه )

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون بیماری های گوارش ، کبد و پانکراس 2020

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • نلسون 2020 بیماری های روماتولوژی ( یهمراه سوالات ارتقا ء و بورد کودکان روماتولوژی )

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • Nelson Textbook of Pediatrics, 4-Volume Set 21st Edition

  پزشکی بالینی
  12000000 8040000
 • ۲۰۱۸ Cloherty and Stark’s Manual of Neonatal Care

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • The Harriet Lane Handbook 21 edition-2018

  پزشکی بالینی
  950000 808000
 • نلسون - 2016 توانبخشی و آسیبهای محیطی

  پزشکی بالینی
  150000 128000
 • نلسون - 2016 ژنتیک

  پزشکی بالینی
  150000 128000
 • نلسون - 2016 روانپزشکی و اختلالات یادگیری

  پزشکی بالینی
  250000 212000

طبقه‌بندی