• نگاهی نو به بیماری ها و جراحی های پستان (میرماه)

  پزشکی بالینی
  1800000 1530000
 • برگزیده اصول جراحی شکمی مینگات جلد اول

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • Berry & Kohn's Operating Room Technique 2021 (14th edition)

  پزشکی بالینی
  13000000 9100000
 • (Te Linde's Operative Gynecology 2021 (12th Edition سیاه سفید

  پزشکی بالینی
  350 0
 • (Te Linde's Operative Gynecology 2021 (12th Edition رنگی

  پزشکی بالینی
  5500000 3850000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 جلد ششم

  پزشکی بالینی
  2750000 2200000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020ج3

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020ج2

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • جراحی ژنیکولوژی تلیندز 2020ج1

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج4)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج3)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج2)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • جراحی های شکمی مینگات(ج1)+اطلس رنگی

  پزشکی بالینی
  1000000 800000

طبقه‌بندی