• اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)

  پرستاری
  1700000 1360000
 • اصول تحقیق کیفی -شیوهها و رویه های توسعه گراندد تئوری

  پرستاری
  1100000 880000
 • اصول و فنون پرستاری(نظری و عملی)

  پرستاری
  450000 360000
 • بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  پرستاری
  350000 280000
 • اصول علمی و مهارت های بالینی پرستاری

  پرستاری
  450000 360000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2017(باربارا بِیتز)

  پرستاری
  1300000 1040000

طبقه‌بندی