• اصول و فنون پرستاری(نظری و عملی)

  پرستاری
  450000 360000
 • بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  پرستاری
  200000 160000
 • اصول علمی و مهارت های بالینی پرستاری

  پرستاری
  450000 360000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2017(باربارا بِیتز)

  پرستاری
  1300000 1040000

طبقه‌بندی