• اصول روشهای آزمایشگاهی بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  800000 680000
 • /Williams Hematology 2016 /9th Edition (سه جلدی رنگی)

  علوم آزمایشگاهی
  16500000 8250000
 • Hoffbrand's Essential Haematology 2020 (EIGHTH EDITION) رنگی

  علوم آزمایشگاهی
  3300000 2310000
 • روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 212000
 • مفاهیم پایه و کاربردی در بانک خون و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 960000
 • اطلس جامع خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  1000000 800000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 200000
 • بانک خون و طب انتقال خون سالی رادمن

  علوم آزمایشگاهی
  1900000 1520000

طبقه‌بندی