• روش های استاندارد در آزمایشگاه خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 212000
 • مفاهیم پایه و کاربردی در بانک خون و طب انتقال خون

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 960000
 • اطلس جامع خون شناسی

  علوم آزمایشگاهی
  700000 560000
 • کنترل کیفی در آزمایشگاه هماتولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  250000 200000
 • بانک خون و طب انتقال خون سالی رادمن

  علوم آزمایشگاهی
  1900000 1520000

طبقه‌بندی