• روش تحقیق پرستاری اجرا، نقد و کاربرد نانسی گرو

  پرستاری و پیراپزشکی
  1200000 1020000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت تاتانوبک

  پرستاری و پیراپزشکی
  700000 595000
 • اصول تحقیق کیفی(شیوه ها و رویه های توسعه گراندد تئوری) کوربین

  پرستاری و پیراپزشکی
  350000 298000

طبقه‌بندی