• راهنمای دارویی در مراقبت از نوزادان نئوفاکس (جامعه نگر)

  پزشکی بالینی
  2320000 1972000
 • نسخه نویسی در مامایی (به همراه دارو های ژنریک و گیاهی کاربردی)

  پزشکی بالینی
  980000 833000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران

  پزشکی بالینی
  4500000 3600000
 • فرهنگ داروهای CCU

  پزشکی بالینی
  166000 141000
 • آموزش پایه تا پیشرفته‌ی نسخه و اوردرهای رایج (برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  1900000 1615000
 • راهنمای کاربردی تزریق سم بوتولینوم

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • راهنمای تجویز دارو(برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000

طبقه‌بندی