• نسخه نویسی در مامایی (به همراه دارو های ژنریک و گیاهی کاربردی)

  پزشکی بالینی
  480000 408000
 • مرجع کامل داروهای ژنریک ایران

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • فرهنگ داروهای CCU

  پزشکی بالینی
  166000 141000
 • آموزش پایه تا پیشرفته‌ی نسخه و اوردرهای رایج (برای دانشجویان پزشکی و پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  1700000 1530000
 • راهنمای کاربردی تزریق سم بوتولینوم

  پزشکی بالینی
  2000000 1600000
 • راهنمای تجویز دارو(برای پزشکان عمومی)

  پزشکی بالینی
  800000 640000

طبقه‌بندی