• درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها (ویرایش هفتم با تجدید نظر کلی)

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • (Tachdjian's Pediatric Orthopaedics/From the Texas Scottish Rite Hospital for Children 2021 (6th edition

  پزشکی بالینی
  39000000 27300000
 • CD فیلم آموزشی ارتوپدی و شکستگیها (دکتر سعید مهرپور)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • 2012 Shoulder Instability A Comprehensive Approach (رنگی)

  پزشکی بالینی
  10400000 5200000
 • اصول طبقه بندی شکستگی ها

  پزشکی بالینی
  100000 80000
 • گنجینه سؤال و نکات ارتوپدی (ویرایش دوم)

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها (ویرایش ششم)

  پزشکی بالینی
  3900000 3120000
 • گزیده درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها

  پزشکی بالینی
  2500000 2000000
 • گنجینه سوالات و نکات ارتوپدی

  پزشکی بالینی
  1200000 600000

طبقه‌بندی