• هارد=سخت Junqueira's Basic Histology (Text & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  4500000 3150000
 • QR مرجع خلاصه بافت شناسی پایه جان کوئیرا

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 (جلد هارد)

  علوم پایه پزشکی
  3200000 2560000
 • بافات شناسی پزشکی (دکتر محمدصادق رجحان) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  500000 425000
 • شومیز=نرم Junqueira's Basic Histology (Test & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  4000000 3200000
 • بافت شناسی نظری و عملی+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • اطلس جیبی بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • اطلس جامع بافت شناسی پزشکی دیفیوره

  علوم پایه پزشکی
  4000000 3200000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018(جلدشومیز=نرم)

  علوم پایه پزشکی
  1500000 750000
 • اطلس جیبی بافت شناسی نتر

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000

طبقه‌بندی