• بافت شناسی نظری و عملی به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  650000 552000
 • اطلس جیبی بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • اطلس جامع بافت شناسی پزشکی دیفیوره

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1530000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

  علوم پایه پزشکی
  900000 765000
 • اطلس جیبی بافت شناسی نتر

  علوم پایه پزشکی
  500000 425000

طبقه‌بندی