• بافت شناسي پايه جان کوئيرا 2024

  علوم پایه پزشکی
  5500000 4400000
 • هارد=سخت Junqueira's Basic Histology 2024 (Text & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  6900000 4830000
 • ABS بافت شناسی (آبادیس طب)

  علوم پایه پزشکی
  2950000 2508000
 • بافت شناسی (دکتر جعفر سلیمانی راد)

  علوم پایه پزشکی
  4900000 4165000
 • اطلس رنگی بافت شناسی (دکتر ملیحه نوبخت)

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2125000
 • بافت شناسی عملی دکتر گنجی (دانشگاه علوم پزشکی مشهد)

  علوم پایه پزشکی
  950000 808000
 • هارد=سخت Junqueira's Basic Histology (Text & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  6900000 4830000
 • QR مرجع خلاصه بافت شناسی پایه جان کوئیرا

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2021 (جلد هارد)

  علوم پایه پزشکی
  4500000 3600000
 • بافات شناسی پزشکی (دکتر محمدصادق رجحان) به همراه اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  500000 425000
 • شومیز=نرم Junqueira's Basic Histology (Test & Atlas)

  علوم پایه پزشکی
  6500000 4550000
 • بافت شناسی نظری و عملی+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2800000
 • اطلس جیبی بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • اطلس جامع بافت شناسی پزشکی دیفیوره

  علوم پایه پزشکی
  7500000 6000000
 • بافت شناسی پایه جان کوئیرا 2018(جلدشومیز=نرم)

  علوم پایه پزشکی
  2800000 1400000
 • اطلس جیبی بافت شناسی نتر

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000

طبقه‌بندی