• بیماری‌ های داخلی و مراقبت های آن

  پرستاری و پیراپزشکی
  500000 400000
 • تکنولوژي جراحي و فرد اسکراب حناني

  پرستاری و پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • تکنیک های ضد عفونی و استریل برای تکنولوژیست های جراحی

  پرستاری و پیراپزشکی
  1000000 800000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم ادراری -تناسلی

  پرستاری و پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • تکنولوژی جراحی و اصول مراقبت از بیمار در سیستم عصبی

  پرستاری و پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • تکنولوژی جراحی عمومی

  پرستاری و پیراپزشکی
  1200000 960000
 • تکنولوژی جراحی چشم

  پرستاری و پیراپزشکی
  1500000 1200000
 • تکنولوژی جراحی زنان

  پرستاری و پیراپزشکی
  1800000 1440000

طبقه‌بندی