1800000 1440000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789651145674

در این اثر تکنولوژی جراحی زنان ارائه شده که سعی شده اکثر جراحی های بخش زنان به طور کامل و جامع توصیف شود.هم چنین تمام اصولی که دانشجو از زمان حضور تا خروج از بخش اتاق عمل باید رعایت کند، با نگارش ساده و قابل فهم بیان شده است. کتاب پیش رو بر اساس سر فصل ارائه شده از وزارت تدوین و نگارش شده است. مولفان کتاب از کارشناسان اتاق عمل دانشکده های پیراپزشکی مطرح کشور هستند.

نویسنده (ها):

تالیف:سارا فریادیان/یسری عزیزپور/کیومرث میری/ویراستار:سارا فریادیان

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 999 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 254 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:آناتومی و فیزیولوژی
__فصل2:شرح حال و معاینات ژنیکولوژی
__فصل3:آماده سازی جراحی توسط پرستار اتاق عمل
__فصل4:جراحی های نوین
__فصل5:جراحی های شایع زنان
__فصل6:تکنیک های جراحی کمک باروری
__فصل7:بیماری ها و جراحی های ولو
__فصل8:بیماری ها و جراحی های واژینال
__فصل9:بیماری ها و جراحی های سرویکس
__فصل10:بیماری ها و جراحی های رحم
__فصل11:بیماری ها و جراحی های تخمدان
__فصل12:ترمینولوژی زنان
__فصل13:دارو های کاربردی در حوزه زنان
__فصل14:ابزار های جراحی