• ایمونولوژی رویت 2021 (ویرایش 9)

  علوم پایه پزشکی
  2900000 2465000
 • ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2022 (ویرایش دهم)

  علوم پایه پزشکی
  4900000 3920000
 • Cellular and Molecular Immunology 2022 (TENTH EDITION) رنگی

  علوم پایه پزشکی
  10000000 7000000
 • سری مرور جامع DRS ایمونولوژی (ویژه علوم پایه پزشکی،آزمون های کارشناسی ارشد و دکتری)

  علوم پایه پزشکی
  129000 110000
 • ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2018

  علوم پایه پزشکی
  2200000 1760000

طبقه‌بندی