• فرهنگ جامع پزشکی انگليسي وفارسی موزبی+اطلس رنگی

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • راهنمای جامع اصطلاحات پزشکی 2017

  علوم پایه پزشکی
  250000 200000
 • Medical Terminology 2021(ویرایش نهم)

  علوم پایه پزشکی
  1200000 1020000
 • فرهنگ اختصارات پزشکی بیلیر 2016

  علوم پایه پزشکی
  400000 320000
 • راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان پزشکی 1(ابوالفضل ارجمند)

  علوم پایه پزشکی
  200000 160000

طبقه‌بندی