• راهنمای جیبی اکوکاردیوگرافی

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • راهنمای مصور تفسير ECG اسپارکسون

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • تنها کتاب EKG در 7 روز

  پزشکی بالینی
  540000 459000
 • اطلس الکتروکاردیوگرافی قارونی (ویرایش نهم)

  پزشکی بالینی
  2900000 2465000
 • راهنمای تصویری اسپارکسون برای تفسیر ECG

  پزشکی بالینی
  1450000 1232000
 • (Braunwald’s Heart Disease 2021 (12th Edition نسخه چاپی سه جلدی

  پزشکی بالینی
  25000000 16250000
 • مهارت‌های حیاتی برای دانشجویان پزشکی الکتروکاردیوگرام (نوار قلب)

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • بیماری های قلب و عروق (تحریر)

  پزشکی بالینی
  2500000 2125000
 • ECGبه زبان ساده (ویرایش نهم)

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • تفسیر150نوارECG(ویرایش پنجم)

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • ECGکاربردی (ویرایش هفتم)

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 جلد چهارم

  پزشکی بالینی
  2200000 1760000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های قلب و عروق 2018

  پزشکی بالینی
  3000000 2400000
 • 205 مرور سریع نوارقلب

  پزشکی بالینی
  650000 552000
 • مروری سریع بر تفسیر نوار قلب

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • الکتروکاردیوگرافی بالینی گلدبرگر (یک رویکرد ساده)

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000

طبقه‌بندی