• مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها بوشانگ

  پزشکی بالینی
  800000 680000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • تصویرسازی پیشرفته در رادیولوژی

  پزشکی بالینی
  220000 187000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 3 سر و گردن

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری ج 2 تنه و شکم

  پزشکی بالینی
  700000 595000
 • اطلس مریل 2012 روشهای تصویربرداری ج 1 اندامهای فوقانی و تحتانی

  پزشکی بالینی
  600000 510000
 • اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ

  پزشکی بالینی
  700000 595000

طبقه‌بندی