• پاتولوژی رادیوگرافیک برای تکنولوژیست ها

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • مدیریت کیفیت در علوم تصویربرداری

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد دوم

  پزشکی بالینی
  650000 520000
 • علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها(فیزیک، رادیوبیولوژی و حفاظت) بوشانگ

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • رادیوبیولوژی برای رادیولوژیست جلد اول

  پزشکی بالینی
  650000 520000
 • تصویرسازی پیشرفته در رادیولوژی

  پزشکی بالینی
  350000 280000
 • اطلس مریل 2012روشهای تصویربرداری(سر و گردن)ج3

  پزشکی بالینی
  550000 440000
 • اطلس روش های تصویر برداری مریل (تنه و شکم)ج2

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • اطلس روش های تصویر برداری مریل (اندام های فوقانی و تحتانی)ج1

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • اصول تصویربرداری تشخیصی آرمسترانگ+تصاویر رنگی

  پزشکی بالینی
  1100000 880000

طبقه‌بندی