• مبانی آسیب های استخوان و مفاصل در بخش اورژانس

  پرستاری و پیراپزشکی
  110000 94000
 • بیماریهای ناشی از آسیب های محیطی

  پرستاری و پیراپزشکی
  135000 115000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی در بلایا

  پرستاری و پیراپزشکی
  200000 170000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی تروما (2)

  پرستاری و پیراپزشکی
  120000 102000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی (اصول و فنون مراقبت ها)

  پرستاری و پیراپزشکی
  250000 212000
 • دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبتهای حیاتی

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 340000

طبقه‌بندی