• مبانی آسیب های استخوان و مفاصل در بخش اورژانس

  پرستاری و پیراپزشکی
  110000 94000
 • بیماریهای ناشی از آسیب های محیطی

  پرستاری و پیراپزشکی
  135000 115000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی فوریتهای محیطی

  پرستاری و پیراپزشکی
  70000 60000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی فوریتهای پزشکی در بلایا

  پرستاری و پیراپزشکی
  80000 68000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی تروما (2)

  پرستاری و پیراپزشکی
  120000 102000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی تروما (1)

  پرستاری و پیراپزشکی
  60000 51000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی (1)

  پرستاری و پیراپزشکی
  130000 110000
 • اورژانسهای پیش بیمارستانی فوریتهای داخلی (2)

  پرستاری و پیراپزشکی
  170000 144000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی (اصول و فنون مراقبت ها)

  پرستاری و پیراپزشکی
  250000 212000
 • راهنمای جیبی مبانی پرستاری مراقبت های ویژه AACN

  پرستاری و پیراپزشکی
  89500 76000
 • دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبتهای حیاتی

  پرستاری و پیراپزشکی
  400000 340000

طبقه‌بندی