• آناتومی به زبان ساده کالبد شناسی عمومی انسان

  علوم پایه پزشکی
  210000 178000
 • Sobotta Clinical Atlas of Human Anatomy

  علوم پایه پزشکی
  2200000 1760000
 • آناتومی عمومی

  علوم پایه پزشکی
  890000 756000
 • کلیات آناتومی (آناتومی عمومی + آزمون)

  علوم پایه پزشکی
  495000 421000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  550000 440000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد چهارم:نوروآناتومی) 2020

  علوم پایه پزشکی
  250000 200000
 • آناتومی اسنل 2019(تنه)ج1

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی اسنل 2019(اندام)ج2

  علوم پایه پزشکی
  900000 720000
 • آناتومی بالینی اسنل(سروگردن)ج3

  علوم پایه پزشکی
  900000 720000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد اول: تنه) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد دوم : اندام) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سروگردن) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1000000 800000
 • نورو آناتومی بالینی اسنل 2019

  علوم پایه پزشکی
  1400000 1120000
 • Snell's Clinical Anatomy by Regions(ویرایش دهم)

  علوم پایه پزشکی
  2400000 1920000
 • 2020Gray's Anatomy for Students

  علوم پایه پزشکی
  4900000 3920000
 • اطلس جیبی آناتومی نتر 2019

  علوم پایه پزشکی
  400000 320000

طبقه‌بندی