• اطلس پایه آناتومی

  علوم پایه پزشکی
  490000 416000
 • (Stanfield's Essential Medical Terminology 2018 (5th Edition

  علوم پایه پزشکی
  4600000 3220000
 • آناتومی و فیزیولوژی – به همراه نکات بالینی و پاتولوژیک

  علوم پایه پزشکی
  3500000 2975000
 • QR مرجع خلاصه نورو آناتومی بالینی اسنل 2019

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • آناتومی عمومی بر اساس آناتومی گری (ویراست سوم)

  علوم پایه پزشکی
  1100000 935000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 2018 (گلاسه)

  علوم پایه پزشکی
  6000000 4800000
 • QR مرجع خلاصه آناتومی بالینی اسنل

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی به زبان ساده (کالبد شناسی عمومی انسان)

  علوم پایه پزشکی
  210000 178000
 • (Gray's Atlas of Anatomy 2021 (3rd Edition

  علوم پایه پزشکی
  4000000 2800000
 • QR مرجع خلاصه آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  1900000 1520000
 • Sobotta Clinical Atlas of Human Anatomy

  علوم پایه پزشکی
  3800000 3040000
 • آناتومی عمومی

  علوم پایه پزشکی
  1380000 1173000
 • کلیات آناتومی (آناتومی عمومی + آزمون)

  علوم پایه پزشکی
  950000 808000
 • اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 2020

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد چهارم:نوروآناتومی) 2020

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000
 • آناتومی اسنل 2019(تنه)ج1

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000

طبقه‌بندی