• 2023 Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition (گلاسه/قابدار)

  علوم پایه پزشکی
  7000000 4900000
 • 2023 Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition (گلاسه/وزیری)

  علوم پایه پزشکی
  4500000 3150000
 • آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل (با رویکرد بالینی و جراحی) جلد دوم

  علوم پایه پزشکی
  1490000 1266000
 • آناتومی برای دانشجویان اتاق عمل (با رویکرد بالینی و جراحی) جلد اول

  علوم پایه پزشکی
  2290000 1946000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition 2023 + E_Appendix (تحریر قاب دار)

  علوم پایه پزشکی
  7000000 4900000
 • 2023 Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition (تحریر)

  علوم پایه پزشکی
  5000000 3500000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition 2023 + E_Appendix (تحریر)

  علوم پایه پزشکی
  6000000 4200000
 • پک هفت جلدی آناتومی بالینی اسنل (2019)

  علوم پایه پزشکی
  18000000 12600000
 • پک چهار جلدی آناتومی بالینی اسنل (2019)

  علوم پایه پزشکی
  8500000 6800000
 • پک هشت جلدی آناتومی گری (2020)

  علوم پایه پزشکی
  30200000 21140000
 • پک چهار جلدی آناتومی گری (2020)

  علوم پایه پزشکی
  9700000 7760000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition 2023 + E_Appendix (گلاسه قاب دار)

  علوم پایه پزشکی
  8000000 6400000
 • 2023 Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition (گلاسه)

  علوم پایه پزشکی
  6000000 4800000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 8th Edition 2023 + E_Appendix (گلاسه)

  علوم پایه پزشکی
  7000000 5600000
 • آناتومی و مورفولوژی دندان (شایان نمودار)

  علوم پایه پزشکی
  1080000 918000
 • آناتومی عمومی (اشراقیه)

  علوم پایه پزشکی
  1250000 1062000

طبقه‌بندی