• آناتومی گری برای دانشجویان (جلد چهارم:نوروآناتومی) 2020

  علوم پایه پزشکی
  500000 400000
 • آناتومی اسنل 2019(تنه)ج1

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000
 • آناتومی اسنل 2019(اندام)ج2

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی بالینی اسنل(سروگردن)ج3

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد اول: تنه) 2020

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد دوم : اندام) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سروگردن) 2020

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • نورو آناتومی بالینی اسنل 2019

  علوم پایه پزشکی
  2500000 2000000
 • Snell's Clinical Anatomy by Regions(ویرایش دهم)

  علوم پایه پزشکی
  5000000 4000000
 • (وزیری)2020Gray's Anatomy for Students

  علوم پایه پزشکی
  6000000 4200000
 • اطلس جیبی آناتومی نتر 2019

  علوم پایه پزشکی
  2900000 2320000
 • Atlas of Human Anatomy Netter 2018 (تحریر)

  علوم پایه پزشکی
  3200000 2560000
 • اطلس توصیفی آناتومی دورلند _گری

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • اطلس جیبی آناتومی سرو گردن نتر

  علوم پایه پزشکی
  1200000 960000
 • اطلس جیبی آناتومی بدن انسان گری2015

  علوم پایه پزشکی
  450000 360000
 • آناتومی بالینی اسنل 2012 ج3 سر و گردن

  علوم پایه پزشکی
  230000 184000

طبقه‌بندی