• مهارتهای جامع بالینی مامایی جلد 1 و 2 (گلبان)

  پزشکی بالینی
  9990000 8492000
 • (Mayes' Midwifery 2017 (15th edition

  پزشکی بالینی
  10000000 7000000
 • زایمان فیزیولوژیک و بدون درد

  پزشکی بالینی
  660000 561000
 • دستنامه کتاب جامع و فشرده مبانی مامایی و زنان

  پزشکی بالینی
  350000 280000
 • زنان و مامایی بکمن و لینگ 2020

  پزشکی بالینی
  1750000 1488000
 • Speroff's Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility 2020 (9th edition)

  پزشکی بالینی
  12000000 8400000
 • رویکردهای غیر دارویی تسکین درد زایمان

  پزشکی بالینی
  320000 272000
 • درسنامه جامع مامایی (کاردانی به کارشناسی)

  پزشکی بالینی
  128000 109000
 • درسنامه مامایی مایلز (جلد سوم)

  پزشکی بالینی
  390000 332000
 • اپیدمیولوژی جامع در علوم بهداشتی (ویراست دوم)

  پزشکی بالینی
  299000 254000
 • Beckmann and Ling's Obstetrics and Gynecology 8th Edition

  پزشکی بالینی
  4700000 3290000
 • اندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیروف2020 جلد 2

  پزشکی بالینی
  3500000 2800000
 • راهنمای جیبی مامایی بالینی (مامای حاذق)

  پزشکی بالینی
  900000 720000
 • اصول روانپزشکی در مامایی

  پزشکی بالینی
  450000 360000
 • مرجع جیبی مایلز برای ماماها

  پزشکی بالینی
  500000 400000
 • بکمن ولینگ 2019 بیماری های زنان و زایمان

  پزشکی بالینی
  1900000 1520000

طبقه‌بندی