• (Robbins Basic Pathology 2018 (10 Edition

  علوم پایه پزشکی
  11000000 7700000
 • QR آسیب شناسی پایه رابینز (عمومی) 2018

  علوم پایه پزشکی
  1600000 1280000
 • آسیب شناسی پایه اختصاصی رابینز 2018 (جلد هارد=سخت)

  علوم پایه پزشکی
  1800000 1440000
 • آسیب شناسی پایه عمومی رابینز 2018 (جلد شومیز=نرم)

  علوم پایه پزشکی
  2800000 2380000

طبقه‌بندی