• پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط

  پیراپزشکی
  900000 765000
 • اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  پیراپزشکی
  358000 304000
 • نکات کلیدی آزمون‌های کارشناسی ارشد و دکترای بهداشت محیط مواد زائد جامد (جامعه نگر)

  پیراپزشکی
  149000 127000
 • صفر تا صد بهداشت حرفه ای

  پیراپزشکی
  1210000 1028000
 • اصول بهداشت محیط

  پیراپزشکی
  800000 640000
 • طراحی و اجرای شبکه های فاضلاب

  پیراپزشکی
  550000 468000
 • جامعه‌شناسی و مبانی بهداشت‌سالمندی

  پیراپزشکی
  799000 679000
 • مروری بر بهداشت سالمندان

  پیراپزشکی
  400000 340000
 • مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حالتوسعه:مبانی و مهندسی

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • اصول تصویه آب برای کاربرد جهانی

  پیراپزشکی
  250000 200000
 • روش های نمونه برداری از آلاینده های هوا

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مقدمه ای بر آلودگی هوا

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد دوم)

  پیراپزشکی
  380000 304000
 • گندزدایی پساب فاضلاب مقایسه انواع فناوری ها

  پیراپزشکی
  300000 240000
 • مواد زائد جامد (پسماند های بیمارستانی) جلد اول

  پیراپزشکی
  300000 240000

طبقه‌بندی