• مروری بر بهداشت سالمندان

  پیراپزشکی
  400000 340000
 • مدیریت صدا و ارتعاش در محیط های کار

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • مدیریت فاضلاب شهری در کشورهای در حالتوسعه:مبانی و مهندسی

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • اصول تصویه آب برای کاربرد جهانی

  پیراپزشکی
  250000 188000
 • روش های نمونه برداری از آلاینده های هوا

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • مقدمه ای بر آلودگی هوا

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد دوم)

  پیراپزشکی
  380000 285000
 • گندزدایی پساب فاضلاب مقایسه انواع فناوری ها

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • مواد زائد جامد (پسماند های بیمارستانی) جلد اول

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • بیماری های شغلی کلیات ، اپیدمیولوژی، علائم ، پیشگیری، درمان

  پیراپزشکی
  400000 300000
 • میکروبیولوژی بهداشت محیط (جلد اول)

  پیراپزشکی
  380000 285000
 • بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها (محیطی و صنعتی) سر فصل تعیین شده جهت واحد درسی اصول بهداشت هوا و روش های مبارزه با آلاینده ها

  پیراپزشکی
  350000 262000
 • میکروبیولوژی مواد زائد جامد

  پیراپزشکی
  300000 225000
 • کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای

  پیراپزشکی
  850000 722000

طبقه‌بندی