• تفسیر تست های آزمایشگاهی

  علوم آزمایشگاهی
  89000 76000
 • مرجع کامل تستهای تشخیصی و آزمایشگاهی پاگانا (خسروی)

  علوم آزمایشگاهی
  1580000 1343000
 • (Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 2021 (24th Edition

  علوم آزمایشگاهی
  12850000 8995000
 • اصول و تکنیک های محلول سازی در آزمایشگاه های تشخیص طبی و پاتوبیولوژی

  علوم آزمایشگاهی
  200000 170000
 • Hoffbrand's Essential Haematology 2020 (EIGHTH EDITION) سیاه سفید

  علوم آزمایشگاهی
  2000000 1400000
 • بیوشیمی بالینی 2 (روشهای عملکرد و تفسیر در آزمایشگاه) MLT

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 1020000
 • کار آموزی علوم آزمایشگاهی

  علوم آزمایشگاهی
  790000 672000
 • تکنیکها و تشخیصهای آزمایشگاهی

  علوم آزمایشگاهی
  1200000 1020000
 • ضروریات هماتولوژی هافبراند 2020+اطلس رنگی

  علوم آزمایشگاهی
  2000000 1600000
 • دوره 7 جلدی ترجمه کتاب هنری دیویدسون 2017(ویرایش 23)

  علوم آزمایشگاهی
  9900000 4950000
 • آزمایشگاه بالینی هنری_دیویدسون 2017 فصل های 1-13

  علوم آزمایشگاهی
  1500000 1200000
 • درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (خلاصه دروس)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1560000
 • درسنامه جامع علوم آزمایشگاهی (تست)

  علوم آزمایشگاهی
  1950000 1560000

طبقه‌بندی