• Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی اسفند 1400

  آزمون
  1000000 800000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی آبان 1400

  آزمون
  1000000 800000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی شهریور 1401

  آزمون
  1000000 800000
 • Key book بانک جامع سوالات پيش کارورزی خرداد و شهریور 1400

  آزمون
  1000000 800000
 • گزینه اول (مجموعه سوالات پیش کارورزی میان دوره 95-97)

  آزمون
  898000 763000
 • گزینه اول اسفند 95 (مجموعه پرسش‌های آزمون‌های پیش‌کارورزی)

  آزمون
  998000 848000
 • گزینه اول اسفند 93 (شامل مجموعه سؤالات 10 قطب آموزشی به تفکیک هر قطب)

  آزمون
  998000 848000
 • گزینه اول "5 آزمون" (مجموعه پرسش های آزمون های پیش کارورزی قطبی و میان دوره شهریور 96)

  آزمون
  598000 508000
 • آزمونهای بالینی به شیوه ایستگاهی OSCE (راهنمای امتحانات پایانی صلاحیت بالینی دانشجویان پزشکی)

  آزمون
  2500000 2125000
 • key book پیش کارورزی میان دوره دی و اسفند 1399

  آزمون
  1000000 800000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی key book پیش کارورزی شهریور 1399

  آزمون
  1000000 800000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات دروس مینور پیش کارورزی شهریور 1398(11 قطب کشوری)

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEYBOOKبانک جامع سئوالات دروس ماژور پیش کارورزی شهریور 1398

  آزمون
  1500000 1200000
 • بانک جامع سئوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند و میاندوره آذر 1397(قطب1-2-3-6)

  آزمون
  1500000 1200000
 • بانک جامع سئوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی اسفند 1397 قطب(4-5-9-11)

  آزمون
  1500000 1200000
 • KEY BOOKبانک جامع سئوالات دروس مینور آزمون پیش کارورزی( 1377 تا شهریور 1398)ج3

  آزمون
  1500000 1200000

طبقه‌بندی