3900000 3120000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649875828

این کتاب ترجمه ی ویراست هفتم "Practice of Nursing Research" است. به علت کمبود منابع مطمئن در این زمینه که به زبان فارسی باشند، کتاب پیش رو می تواند به خوبی نیاز دانشجویان و داوطلبان را در زمینه روش تحقیق در پرستاری تامین کند. کتاب حاضر به خوبی به داوطلبان می آموزد که چگونه تخمین بزنند و از داده های تحقیقاتی در دسترس استفاده کنند و در نهایت مقاله تحقیقاتی خود را تالیف نمایند. ویرایش هفتم همچنین حاوی پوشش کاملی از روش های تحقیقاتی نوین است.

نویسنده (ها):

ویراستار علمی:دکتر ناهید دهقان نیری/ترجمه:دکتر ناهید دهقان نیری/دکتر زهرا فارسی/دکتر خاطره سیلانی/دکتر زهرا طیبی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 956 صفحه به شرح زیر طبقه بندی شده است:
بخش اول)مقدمه ای بر پژوهش پرستاری
__فصل1:کشف دنیای پژوهش پرستاری
__فصل2:تکامل پژوهش در ساخت عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد
__فصل3:مقدمه ای بر پژوهش های کمی
__فصل4:مقدمه ای بر پژوهش کیفی
بخش دوم)فرآیند پژوهش
__فصل5:مسئله و قصد پژوهش
__فصل6:مرور متون مرتبط
__فصل7:چارچوب ها
__فصل8:اهداف جزئی، سئوالات، فرضیه ها و متغیر های مطالعه
__فصل9:اخلاقیات در پژوهش
__فصل10:درک طرح پژوهش کمی
__فصل11:انتخاب طرح پژوهش کمی
__فصل12:روش شناسی پژوهش های کیفی
__فصل13:پژوهش پیامدی
__فصل14:پژوهش مداخله ای
__فصل15:نمونه گیری
__فصل16:مفاهیم اندازه گیری
__فصل17:روش های اندازه گیری مورد استفاده در توسعه ی عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش سوم)جمع بندی برای مراقبت سلامت مبتنی بر شواهد
__فصل18:ارزیابی نقادانه ی مطالعات پرستاری
__فصل19:ترکیب شواهد و راهبرد هایی برای عملکرد مبتنی بر شواهد
بخش چهارم)تحلیل داده ها، تعیین پیامد ها و انتشار پژوهش
__فصل20:جمع آوری و مدیریت داده ها
__فصل21:مقدمه ای بر تحلیل آماری
__فصل22:کاربرد آمار برای توصیف متغیر ها
__فصل23:کاربرد آمار برای بررسی ارتباطات
__فصل24:کاربرد آمار برای بررسی پیشگویی
__فصل25:کاربرد آمار جهت تعیین تفاوت ها
بخش پنجم)پیشنهاد طرح پژوهش و جستجوی بودجه برای آن
__فصل28:نگارش طرح پیشنهادی پژوهش
__فصل29:جستجوی بودجه برای پژوهش
+ضمیمه الف: جدول مقادیرZ
+ضمیمه ب: مقادیر ویژه برای توزیع تی استیودنت
+ضمیمه ج
+ضمیمه د: مقادیر ویژه F برای a=0.05 و a=0.01
+ضمیمه ه: مقادیر ویژه ی توزیع c2
+ضمیمه و:جدول توان آماری(D=اندازه ی اثر)
/واژه نامه
/واژه یاب