• مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد اول

  پرستاری
  2950000 2360000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)

  پرستاری
  2500000 2000000
 • اصول تحقیق کیفی -شیوهها و رویه های توسعه گراندد تئوری کوربین

  پرستاری
  1600000 1280000
 • اصول و فنون پرستاری(نظری و عملی)

  پرستاری
  800000 640000
 • بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  پرستاری
  600000 480000
 • اصول علمی و مهارت های بالینی پرستاری

  پرستاری
  700000 560000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2017(باربارا بِیتز)

  پرستاری
  2900000 2320000

طبقه‌بندی