• دستنامه بالینی اصول پرستاری (POTTER PERRY)

  پرستاری
  1500000 1200000
 • راهنمای آموزش مددجو برای مراقبت در منزل

  پرستاری
  339000 288000
 • پرستاری سلامت جامعه (براساس لنکستر و آخرین سرفصل دروس)ویراست دوم

  پرستاری
  1449000 1232000
 • یادد اشت های پرستاری مایرز (راهنمای جیبی پرستاران بر بالین بیمار)

  پرستاری
  1500000 1200000
 • مبانی پرستاری کوزیر و ارب 2021 جلد اول

  پرستاری
  3900000 3120000
 • اصول تحقیق پرستاری پولیت و تاتانوبِک(ارزیابی شواهد برای حرفه پرستاری)

  پرستاری
  3500000 2800000
 • اصول تحقیق کیفی -شیوهها و رویه های توسعه گراندد تئوری کوربین

  پرستاری
  2200000 1760000
 • اصول و فنون پرستاری (نظری و عملی)

  پرستاری
  2500000 2000000
 • بررسی و معاینات بالینی برای پرستاران

  پرستاری
  1200000 960000
 • اصول علمی و مهارت های بالینی پرستاری

  پرستاری
  2000000 1600000
 • معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال 2017(باربارا بِیتز)

  پرستاری
  2900000 1450000

طبقه‌بندی