• اورژانس های پیش بیمارستانی(فوریت های پزشکی در بلایا)

  اورژانس
  1000000 800000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (2)

  اورژانس
  1000000 800000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی تروما (1)

  اورژانس
  1000000 800000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی (1)

  اورژانس
  1200000 960000
 • اورژانس های پیش بیمارستانی فوریت های داخلی (2)

  اورژانس
  1200000 960000
 • مراقبت های پرستاری ویژه در بخش های ICU، CCU و دیالیز

  اورژانس
  2500000 2000000
 • اصول و فنون مراقبت ها(اورژانس های پیش بیمارستانی)

  اورژانس
  1000000 800000
 • کتاب کامل ICU مارینو 2014

  اورژانس
  4900000 3920000
 • دستنامه سونوگرافی اورژانس و مراقبت های حیاتی

  اورژانس
  1500000 1200000

طبقه‌بندی