• چهار جلدی Harrisons Principles of Internal Medicine (2022)

  پزشکی بالینی
  36000000 25200000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های خون و سرطان

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های ریه

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های عفونی و کووید 19

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های غدد درون ریز و متابولیک

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ORDER آب و الکترولیت (گلبان)

  پزشکی بالینی
  255000 217000
 • راهنمای کنترل بیماری های واگیر (گپ)

  پزشکی بالینی
  1150000 978000
 • هندبوک طب داخلی ماساچوست (ابن سینا)

  پزشکی بالینی
  350000 298000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های قلب و عروق

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • مبانی طب داخلی سسیل 2022 بيماری های کلیه و مجاری ادراری

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • (Cecil Essentials of Medicine 2021 (10th Edition

  پزشکی بالینی
  11000000 7700000
 • First Aid for the Medicine Clerkship 2021 (4th Edition)

  پزشکی بالینی
  5500000 3850000
 • مهارت های حیاتی برای دانشجویان پزشکی (معاینات بالینی)

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • بیماری‌های غدد و متابولیسم مایوکلینیک

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • (2nd edition) 2018 Macleod’s Clinical Diagnosis

  پزشکی بالینی
  2600000 1820000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (انستزیا در جراحی های توراسک و وسکولار،مدیریت ترنسفیوژن خون) جلد19

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000

طبقه‌بندی