850000 680000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878928

این اثر ترجمه ی فصول مربوط به بیماری های خون از ویرایش بیستم کتاب اصول طب داخلی هاریسون چاپ سال 2018 است. کتاب هاریسون عملی و کاربردی در طب می باشد و در بالا بردن سطح دانش پزشکان نقش بسیاری داشته است و بیش از 40 سال است که این کتاب, شیوه ی آموزش و تشخیص و درمان بیماری ها را بیان می کند.

نویسنده (ها):

تحت نظارت:دکتر کامران رودینی/ترجمه:دکتر مهتاب مهری کاکاوند/ دکتر فاطمه جعفری/دکتر مریم سلیمانی شکوه

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 300 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۴ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مطالب کتاب در 460 صفحه به ترتیب زیر قرار گرفته است:
تظاهرات اصلی بیماری ها:
__فصل58:اطلس هماتولوژی و آنالیز اسمیر خون محیطی
__فصل59:آنمی و پل سیتمی
__فصل60:اختلالات گرانولوسیت ها و منوسیت ها
__فصل61:خونریزی و ترومبوز
__فصل62:بزرگی غدد لنفاوی و طحال
بخش4)هماتولوژی
قسمت2-اختلالات هماتوپوئتیک
__فصل92:سلول های بنیادی خونساز
__فصل93:آنمی فقر آهن و سایر آنمی های هیپوپرولیفراتیو
__فصل94:اختلالات هموگلوبین
__فصل95:آنمی های مگالوبلاستیک
__فصل96:آنمی های همولیتیک
__فصل97:آنمی ناشی از دست دادن حاد خون
__فصل98:سندرم های نارسایی مغز استخوان شامل آنمی آپلاستیک و میلودیسپلازی
__فصل99:پلی سیتمی ورا و سایر نئوپلاسم های میلوپرولیفراتیو
__فصل100:لوسمی میلوئید حاد
__فصل101:لوسمی میلوئیدی مزمن
__فصل102:لوکمی لنفوئیدی حاد
__فصل103:لوکمی لنفوسیتی مزمن
__فصل104:لنفوم غیر هوچکین
__فصل105:لنفوم هوچکین
__فصل106:بدخیمی های کمتر شایع خونی
__فصل107:اختلالات پلاسماسل ها
__فصل108:آمیلوئیدوز ها
__فصل109:زیست شناسی انتقال خون و درمان با آن
__فصل110:پیوند سلول های هماتوپویتیک
قسمت3-اختلالات هموستاز
__فصل111:اختلالات پلاکت ها و دیواره ی عروق
__فصل112:اختلالات انعقادی
__فصل113:ترومبوز شریانی و وریدی
__فصل114:دارو های ضد پلاکتی, ضد انعقادی و فیبرینولیتیک