2800000 2240000 ریال

تنها 9 عدد موجود است شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649878614

اثر پیش رو خلاصه کتاب اصول بیوشیمی لنینجر2017 است. کتاب اصول بیوشیمی لنینجر یکی از بهترین منابع بیوشیمی و بیولوژی مولکولی در بسیاری از کشور های جهان است. اصول بیوشیمی لنینجر یکی از منبع های اعلام شده از طرف وزارت بهداشت و علوم برای کنکورهای کارشناسی ارشد و دکتری در رشته های مختلف می باشد. همچنین این کتاب در بیشتر واحد های بیوشیمی از طرف استادان به عنوان منبع امتحانی معرفی می شود.

نویسنده (ها):

ترجمه و تلخیص:حسین نعمتی/مینو پرتوی نصر/دکتر حمیدرضا سلیمانپور/مجید وکیلی مجدآبادی فراهانی/امینه امیر میجانی/با مقدمه:دکتر جواد محمد نژاد

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 510 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
__فصل1:اساس بیوشیمی
__فصل2:آب
__فصل3:اسید های آمینه، پپتید ها و پروتئین ها
__فصل4:ساختار سه بعدی پروتئین ها
__فصل5:عملکرد پروتئین
__فصل6:آنزیم
__فصل7:کربوهیدرات ها و گلیکوبیولوژی
__فصل8:نوکلئوتید ها و اسیدهای نوکلئیک
__فصل9:تکنولوژی های اطلاعات
__فصل10:لیپید ها
__فصل11:غشاهای بیولوژیک و انتقال
__فصل12:پیام رسانی
__فصل13:بیوانرژتیک و انواع واکنش های بیوشیمیایی
__فصل14:گلیکولیز، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوز فسفات
__فصل15:اصول تنظیم متابولیک
__فصل16:چرخه اسید سیتریک
__فصل17:کاتابولیسم اسید چرب
__فصل18:اکسیداسیون اسید های آمینه و ساخت اوره
__فصل19:فسفوریلاسیون اکسیداتیو
__فصل20:بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان وباکتری ها
__فصل21:بیوسنتز لیپیدها
__فصل22:بیوسنتز اسید های آمینه، نوکلئوتید ها و مولکول های مرتبط
__فصل23:تنظیم هورمونی و یکپارچگی متابولیسم پستانداران
__فصل24:ژن ها و کروموزوم ها
__فصل25:متابولیسم DNA
__فصل26:متابولیسمRNA
__فصل27:متابولیسم پروتئین
__فصل28:تنظیم بیان ژن