1500000 1200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874593

کتاب پیش رو جلد اول از ترجمه ی کتاب "Genes XI"، یکی از معتبرترین کتاب های ژنتیک و در برگیرنده جدید ترین مباحث در این زمینه است. در این ویراست فصولی تحت عنوان های "روش های بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک" و "رونویسی یوکاریوتی" ارائه گردیده است و چند فصل نیز به صورت ادغام شده ارائه شده است. جلد اول حاوی فصول اول تا هفدهم و جلد دوم حاوی فصول هجدهم تا سی ام است.

نویسنده (ها):

لوینیعقوبی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 542 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش1)ژن ها و کروموزوم ها
__فصل1: ژن ها، DNA هستند.
__فصل2: ژن ها RNA ها و پلی پپتید ها را کد می کنند
__فصل3:روش هایی در بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک
__فصل4:ژن های منقطع
__فصل5:محتوای ژنوم
__فصل6:توالی های ژنوم و تعداد ژن ها
__فصل7:خوشه ها و تکرار ها
__فصل8:تکامل ژنوم
__فصل9:کروموزوم ها
__فصل10:کروماتین
بخش2)همانند سازیDNA و نوترکیبی
__فصل11:همانند سازی با چرخه ی سلولی در ارتباط است
__فصل12:رپلیکون(آغاز همانندسازی)
__فصل13:همانند سازی DNA
__فصل14:رپلیکون های خارج کروموزومی
__فصل15:نوترکیبی همولوگ و مختص جایگاه
__فصل16:سیستم های ترمیمی
__فصل17:عناصر جابه جا شونده و رتروویروس ها