1500000 1200000 ریال

موجود شابک-۱۰:
شابک-۱۳: 9789649874609

کتاب پیش رو جلد دوم از ترجمه ی کتاب "Genes XI"، یکی از معتبرترین کتاب های ژنتیک و در برگیرنده جدید ترین مباحث در این زمینه است. در این ویراست فصولی تحت عنوان های "روش های بیولوژی مولکولی و مهندسی ژنتیک" و "رونویسی یوکاریوتی" ارائه گردیده است و چند فصل نیز به صورت ادغام شده ارائه شده است. جلد اول حاوی فصول اول تا هفدهم و جلد دوم حاوی فصول هجدهم تا سی ام است.

نویسنده (ها):

لوینیعقوبی

ارسال رایگان

ارسال رایگان به سرتاسر کشور برای سفارش با مجموع بالاتر از 500 هزار تومان.

تخفیف

تا ۳۰ درصد تخفیف برای تمامی کتاب ها

مباحث کتاب در 1082 صفحه به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
بخش3)مکانیسم های رونویسی و پس از رونویسی
__فصل18:نوترکیبی سوماتیک و جهش زیاد در سیستم ایمنی
__فصل19:رونویسی پروکاریوتی
__فصل20:رونویسی یوکاریوتی
__فصل21:پیرایش و پردازشRNA
__فصل22:موضع یابی و پایداری mRNA
__فصل23:RNA کاتالیتیک
__فصل24:ترجمه
__فصل25:استفاده از کد ژنتیکی
بخش4)تنظیم ژن
__فصل26:اپران
__فصل27:استراتژی فاژ ها
__فصل28:تنظیم رونویسی یوکاریوت ها
__فصل29:اثرات اپی ژنتیک، توارثی هستند.
__فصل30:RNA تنظیمی