• میکروب شناسی پزشکی هنری-دیویدسون 2017

  علوم پایه پزشکی
  2500000 1250000
 • ویروس شناسی (میکروب شناسی پزشکی مورای) 2016

  علوم پایه پزشکی
  1800000 900000
 • میکروب شناسی پزشکی مورای (انگل شناسی و قارچ شناسی) 2016

  علوم پایه پزشکی
  1800000 900000
 • باکتری شناسی پزشکی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  2500000 1250000
 • باکتری شناسی واکر(عمومی-اختصاصی)

  علوم پایه پزشکی
  2000000 1600000

طبقه‌بندی