• میکروب شناسی پزشکی مورای(انگل شناسی و قارچ شناسی)2016

  علوم پایه پزشکی
  950000 760000
 • باکتری شناسی پزشکی مورای 2016

  علوم پایه پزشکی
  1500000 1200000
 • باکتری شناسی واکر(عمومی-اختصاصی)

  علوم پایه پزشکی
  1400000 1120000

طبقه‌بندی