• ترجمه و تلخیص میلر 2020(فیزیولوژی, پاتوفیزیولوژی و مانیتورینگ تنفس)ج6

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020( سوختگی و طب مکمل)ج14

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(اصول مخدرها و داروهای غیر مخدری کنترل درد، مدیریت بیمار با درد حاد و مزمن) ج13

  پزشکی بالینی
  700000 560000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020( بیهوشی در تروما)ج12

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020 (فارماکوکینتیک ، فارماکولوژی ریوی و سیستم های تحول هوشبرهای استنشاقی ، مانیتورینگ وضعیت مغز و CNSدر طول بیهوشی) ج11

  پزشکی بالینی
  1300000 1040000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(بی حسی کننده های موضعی و مباحث مرتبط با بلوک های عصبی)ج10

  پزشکی بالینی
  1000000 800000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(بیهوشی خارج از اتاق عمل)ج9

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • خلاصه بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • داروشناسی بیهوشی میلر 2018 ( منبع معرفی شده جهت آزمون کارشناسی ارشد آموزش بیهوشی )

  پزشکی بالینی
  800000 640000
 • درسنامه جامع آموزش هوشبری+سه آزمون جامع (300 تست تالیفی )

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • ترجمه وتلخیص 2020 میلر(اکوکاردیوگرافی ، پیس میکر و اصلاح آریتمی)ج8

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر(اصول فیزیولوژی ، مانیتورینگ و بیهوشی در جراحی های اعصاب)ج7

  پزشکی بالینی
  1200000 960000
 • ترجمه و تلخیص 2020 میلر(هوشیاری، حافظه و بیهوشی، پزشکی خواب، درمان تسکینی)ج4

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری)ج5

  پزشکی بالینی
  600000 480000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(بیهوشی در بیماری های قلب)ج3

  پزشکی بالینی
  1500000 1200000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد)ج2

  پزشکی بالینی
  600000 480000

طبقه‌بندی