• ترجمه و تلخیص 2020 میلر(هوشیاری، حافظه و بیهوشی، پزشکی خواب، درمان تسکینی)ج4

  پزشکی بالینی
  348000 261000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(انستزی و فیزیولوژی سیستم کلیه و مجاری ادراری)ج5

  پزشکی بالینی
  348000 261000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(بیهوشی در بیماری های قلب)ج3

  پزشکی بالینی
  698000 524000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(اصول فارماکولوژی ، داروهای وریدی و مکانیسم تحول داروها ، ایمنی و شغلی و سوء مصرف مواد)ج2

  پزشکی بالینی
  348000 261000
 • ترجمه و تلخیص میلر 2020(مراقبت های ویژه ، احیاء و مراقبت های پس از بیهوشی)ج1

  پزشکی بالینی
  348000 261000
 • Miller's Anesthesiaمجموعه 4جلدی(ویرایش نهم)

  پزشکی بالینی
  7500000 5625000
 • اصول بیهوشی میلر 2018

  پزشکی بالینی
  1600000 1200000
 • دستنامه هوشبری

  پزشکی بالینی
  200000 150000
 • بیهوشی در بیماری های کبد

  پزشکی بالینی
  300000 225000
 • بیهوشی و بیماری های همراه2012

  پزشکی بالینی
  900000 675000
 • دستنامه بیهوشی و بیماری های همراه

  پزشکی بالینی
  600000 450000

طبقه‌بندی