• درسنامه پرستاری کودکان ونگ 2015- تک جلدی

  پرستاری و پیراپزشکی
  900000 765000
 • Tintinalli's Emergency Medicine Manual 8th 2018

  پزشکی بالینی
  1250000 1062000
 • Hand Book -Harrison's Manual of Medicine 19th

  پزشکی بالینی
  1200000 1020000
 • اطلس جیبی طب اورژانس

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • ژن 12 لوين 2018 جلددوم

  علوم پایه پزشکی
  400000 340000
 • بانک جامع سوالات key Bookپیش کارورزی و پذیرش دستیاری اطفال

  آزمون
  450000 382000
 • Schwartz's Principles Of Surgery 11th edition 2019

  پزشکی بالینی
  5000000
 • مدیریت کیفیت در علوم تصویر برداری

  پزشکی بالینی
  900000 765000
 • Key Book بانک جامع سوالات پیش کارورزی شهریور1397- قطب 2-9

  آزمون
  250000 212000
 • اصول طب داخلی هاریسون - بیماری های کبد و پانکراس 2018

  پزشکی بالینی
  400000 340000
 • علم وهنر دندان پزشکی ترمیمی 2019

  دندان پزشکی
  2500000 2250000
 • خلاصه جلد اول ویلیامز - به همراه سوالات بورد و ارتقاء- 2018

  پزشکی بالینی
  750000 638000
 • مهارت های آزمایشگاهی در خون شناسی- ویرایش جدید

  علوم آزمایشگاهی
  500000 450000
 • اصول و روشهای آزمایشگاهی در بانک خون (ایمونوهماتولوژی)

  علوم آزمایشگاهی
  450000 405000
 • 205 مرور سریع نوارقلب

  پزشکی بالینی
  200000 180000
 • درسنامه جامع علوم پایه پزشکی میر

  آزمون
  698000 628000

طبقه‌بندی