• آناتومی بالینی اسنل جلد دوم اندام

  علوم پایه پزشکی
  700000 595000
 • آناتومی بالینی اسنل جلد سوم سروگردن

  علوم پایه پزشکی
  700000 595000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد اول: تنه) 2020

  علوم پایه پزشکی
  900000 765000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد دوم : اندام) 2020

  علوم پایه پزشکی
  700000 595000
 • آناتومی گری برای دانشجویان (جلد سوم : سروگردن ) 2020

  علوم پایه پزشکی
  700000 595000
 • نورو آناتومی بالینی اسنل 2019

  پزشکی بالینی
  1400000 1190000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 97

  آزمون
  200000 170000
 • اصول جراحی شوارتز 2019 جلد دو

  پزشکی بالینی
  1100000 935000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی ا سفند و میاندوره آذر 1397 قطب های 1-2-3-6

  آزمون
  900000 765000
 • بانک جامع سوالات با تشریح و ارزیابی پیش کارورزی ا سفند 1397 قطب های 4-5-9 و دانشگاه آزاد

  آزمون
  800000 680000
 • Nelson Textbook of Pediatrics, 4-Volume Set 21st Edition

  پزشکی بالینی
  8000000
 • Berek & Novak's Gynecology Sixteenth, Edition

  پزشکی بالینی
  3600000
 • Miller's Anesthesia, 2-Volume Set 9th Edition

  پزشکی بالینی
  7500000 6375000
 • اورژانس های سوختگی

  پزشکی بالینی
  190000 162000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های هماتولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 722000
 • اصول طب داخلی هاریسون بیماری های انکولوژی 2018

  پزشکی بالینی
  850000 722000

طبقه‌بندی